Kodukord

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi KODUKORD

Üldine| Kergejõustikuhall | Jõu- ja tõstesaal | Sõudeergomeetrid | Väike saal

1.  Üldine kodukord (kehtib kõikide ruumide kohta)

 1.1.            Tartu Ülikooli spordihooned ja rajatised on kasutajatele (spordiklubi sportlased, noorsportlased, kehakultuuriteaduskonna tudengid, teenuse ostjad jt) avatud lahtiolekuaegadel. Infot spordihoonete ja rajatiste lahtiolekuaegade kohta saab Spordiklubi veebilehelt, administraatoritelt ning vastavatelt siltidelt välisukselt.

1.2.            Tartu Ülikooli spordihoonete ja rajatiste kasutaja kohustub:

1.2.1.      täitma käesolevat kodukorda ja juhinduma Spordiklubi teeninduseeskirjast. Kodukorra eiramisel on Spordiklubil õigus lõpetada pääsme kehtivus ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada;

1.2.2.      hoidma kõikides spordihoonete ja rajatiste ruumides ning territooriumil puhtust ja korda;

1.2.3.      kasutama Spordiklubi treeningvahendeid alati heaperemehelikult ning hoolitsema, et vahendid saaksid alati tagasi oma kohale. Vahendeid ei tohi treeningsaalidest välja viia (sh kasutamiseks teises ruumis või kohas);

1.2.4.      rikutud ja/või lõhutud vahenditest ja spordiklubi varast kohe teavitama administraatoreid;

1.2.5.      hüvitama Spordiklubile ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju;

1.2.6.      viibima spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites, spordiruumides ei tohi viibida paljajalu ega palja ülakehaga;

1.2.7.      täitma  spordihoone administraatori ja teiste spordiklubi töötajate korraldusi ja kohe reageerima nende märkustele. Kõigi esilekerkinud küsimustega pöörduda administraatori poole;

1.2.8.      tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja/või võtme. Võtme ja/või kiibi viimine klubi ruumidest välja ei ole lubatud. Võtme ja kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;

1.2.9.      riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume;

1.2.10.  suhtuma kaastreenijatesse lugupidavalt ning jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;

1.2.11.  kinni pidama treening- ja õppetööks ette nähtud spordisaalide ja rajatiste kasutusaegadest ning kasutama neid ainult sihtotstarbeliselt;

1.2.12.  ruumidesse sisenemiseks ja sealt lahkumiseks kasutatama ainult selleks ettenähtud uksi. Evakuatsiooniuste kasutamine on lubatud ainult hädaolukorras. Kaitseandurite rikkumisel tuleb hüvitada tekitatud kahju;

1.2.13.  spordihoonesse mitte sisenema koduloomade ja jalgratastega.

1.2.14.  täitma üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste kasutajate suhtes.

1.3.            Spordihoones on keelatud:

1.3.1.      suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine;

1.3.2.      kaasa võetud toidu ja jookide tarbimine (va vesi ja spordijoogid, mis on spetsiaalses spordijoogi pudelis). Keelatud on kaasa tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;

1.3.3.      toodete ja teenustega kauplemine, kui Spordiklubi ei ole sellist õigust lepinguliselt andnud;

1.3.4.      filmida ja pildistada, omamata selleks Spordiklubi juhtkonna vastavat luba va avalikud üritused.

1.4.            Alla 14 aastased lapsed tohivad viibida spordisaalides ja rajatistes ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri kirjalikul loal.

1.5.            Tartu Ülikooli spordihoone parkla on kasutamiseks ainult Spordiklubi külastajatele E-P kella 06.00 kuni 23.00 (va personal ja teenindav transport). Spordiklubil on õigus korraldada sõiduauto teisaldamine ja nõuda omanikult sõiduauto teisaldamise kulude hüvitamist. Hoone peasissekäigu ees on autode peatumine ja parkimine keelatud ning territooriumil liigeldes on kohustus lähtuda EV kehtivast liikluseeskirjast.

 

  1. Kergejõustikuhalli kodukord

2.1.            Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida treening – õppetöö ja võistluste ajal ainult tribüünil;

2.2.            Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel tema treeningrühmas  osalejatel on sportlikud puhtad vahetusjalanõud.

2.3.            Naelkingades on keelatud viibida väljaspool kergejõustikuhalli tartaankattega ala. Kasutatavate naelkingade naelte pikkus võib olla kuni  6mm.

2.4.            Kergejõustikuhalli hüppe- ja heitesektoreid on lubatud kasutada vaid vastava spordiala võistlusteks või praktilise õppe-, treeningtöö läbiviimiseks eelneva broneeringu alusel klienditeenindusjuhi juures.

2.5.            Kergejõustikuhallis paikneva ronimisseina territooriumil viibimine on keelatud va  alpinismi ja kaljuronimise treeningu aegadel.

2.6.            Kergejõustikuhallis on keelatud ristisuunalised liikumised üle jooksu- ja hüpperadade; kiirusharjutusi võib teha stardist finiši suunas.

2.7.            200m ringi siserada võib kasutada ainult treeningute läbiviimiseks, aga mitte soojendus- või lõdvestusjooksuks.

2.8.            60m stardipaika võib kasutada treeningute läbiviimiseks ainult  halli  töötaja loal, starte tuleb harjutada selleks ette nähtud joonelt.

2.9.            Soojendus- ja lõdvestusjookse tehakse väljaspool peaareeni, st. väljaspool 200m ringi.

2.10.        Peale kaugus- ja kolmikhüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ja kastile kate peale tõmmata.

2.11.        Kõrgus- ja teivashüppemattidele tuleb pärast kasutamist kate peale tõmmata (katte olemasolul).

2.12.        Teivashüppe teivastel tuleb kasutada kas originaalset plastikust või kummist otsikut, mis ei määri tartaankatet, selle puudumisel on kasutaja kohustatud katma selle tartaankatet mittemääriva otsikuga.

2.13.        Heiteharjutusi võib sooritada ainult kuulitõukesektoris, heitenurgas või vastu  topispalli seina, tagades ohutusnõuetest kinnipidamise nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes.

2.14.        Heiteharjutusi (sealjuures odavise) ei tohi sooritada naelkingades.

2.15.        Talgi kasutamine on lubatud ainult spetsiaalse anuma olemasolul. Talgi sattumisel tartaanile, tuleb see koheselt eemaldada.

2.16.        Harjutuse sooritaja peab tagama ohutuse treeningsektoris ja sellega piirneval alal.

2.17.        Topispallidega harjutuste sooritamine kergejõustikuareenil on keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on eelnevalt broneeritud vastav aeg ning sellega ei segata kaastreenijate tegevust.

2.18.        Võimlemiseks ja venitusharjutuste sooritamiseks ei tohi kasutada jooksuringi turvabarjääri ja soojenduse läbiviimine ei tohi takistada teisi kergejõustikuhalli kasutajaid.

2.19.        Treeningu lõppedes tuleb korrastada treeningpaik.

2.20.        Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab kasutaja, õppe – treeningtöö läbiviija või võistluste korraldaja. Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud.

2.21.        Peale õppe – treeningtöö või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar oma kohale tagasi asetada.

2.22.        Valgusliidri ja elektroonilise treeningsüsteemi kasutamine toimub eelneva broneerimise alusel klienditeenindusjuhi juures.

2.23.        Kergejõustikuhallis toimuvate võistluste ajal treeningute läbiviimine lepitakse eelnevalt kokku võistluse korraldajaga ja/või klienditeenindusjuhiga.

 

  1. Jõu- ja tõstesaali kodukord

 3.1.            Jõu- ja tõstesaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja jõusaali kasutaja.

3.2.            Jõu- ja tõstesaali kasutaja kohustub:

3.2.1.      kasutama jõu- ja tõstesaali ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;

3.2.2.      kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega ja vajadusel kasutamise kokku leppima selle senise kasutajaga. Kardioseadmete maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 30 minutit;

3.2.3.      maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib ta kahjustada enda tervist või saali sisustust;

3.2.4.      viima kasutatud inventari treeningu lõppedes selleks ette nähtud kohta;

3.2.5.      asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;

3.2.6.      treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.

3.3.            Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel fitnessi juhiga.

  1. Aeroobikasaali kodukord

 4.1.            Aeroobikasaali kasutaja kohustub:

4.1.1.      aeroobikasaali kasutama ainult sihtotstarbelise treeningu või õppetöö eesmärgil ning juhendaja või treeneri juuresolekul;

4.1.2.      kinni pidama treeningaegadest. Treeneril on õigus keelduda klienti tundi lubamast hilinemise korral;

4.1.3.      treeningu järel puhastama kasutatud vahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga või kasutama treeningul puhast isiklikku käterätikut.

4.2.            Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad saalijalatsid.

4.3.            Inventari välja viimine aeroobikasaalist ilma fitnessijuhi nõusolekuta on keelatud.

4.4.            Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.

4.5.            Kasutaja on kohustatud kasutama aeroobikasaali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele fitnessijuhi või helitehniku poolt.

 

  1. Sõudeergomeetrite ala kodukord

5.1.            Sõudeergomeetrite kasutaja kohustub:

7.1.1.      kasutama sõudeergomeetreid ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;

7.1.2.      kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;

7.1.3.      treeningu järel puhastama ergomeetrid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.

5.2.            Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad spordijalatsid.

5.3.            Sõideergomeetrite liigutamine ja teisaldamine on keelatud.

5.4.            Sõudeergomeetrite alal olevate sõudeergomeetrite kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener või kasutaja.

 

  1. Väikese rühmatreeningute saali ja lauatennisesaali kodukord

6.1.            Saali kasutaja kohustub:

6.1.1.      kasutatud lauatennise lauad treeningu lõppedes kokku panema ja viima saali tagumisse nurka;

6.1.2.      kasutatud rühmatreeningute vahendid tagasi viima oma kohale;

6.1.3.      kasutatud matid puhastama selleks ette nähtud vahendiga.

6.2.            Kasutaja esindaja, juhendaja või treener  või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad saalijalatsid.

6.3.            Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja kasutaja.

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga