Kodukord

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi KODUKORD

ÜldineKergejõustikuhall | Kergejõustikuhalli jõutõstepaik | Jõusaalid 

 Fitnessi suur saal | Poksisaal Ergomeetrite saal | Väike saal 

1.  Üldine kodukord (kehtib kõikide ruumide kohta)

1.1.  Tartu Ülikooli spordihoone ja rajatised on kasutamiseks kõikidele kasutajatele hoone lahtiolekuaegadel. Infot spordihoonete ja rajatiste lahtiolekuaegade kohta saab MTÜ Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi (edaspidi Spordiklubi) veebilehelt, administraatoritelt ning vastavatelt siltidelt välisuksel.

1.2. Tartu Ülikooli spordihoonete ja rajatiste kasutaja kohustub:
1.2.1. täitma käesolevat kodukorda ja juhinduma Spordiklubi teeninduseeskirjast. Kodukorra eiramisel on Spordiklubil õigus lõpetada spordisaalide üürileping, kehtiv pääse ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada;
1.2.2. hoidma kõikides spordihoonete ja rajatiste ruumides ning territooriumil puhtust ja korda;
1.2.3. kasutama Spordiklubi treeningvahendeid alati heaperemehelikult ning hoolitsema, et vahendid saaksid alati tagasi oma kohale. Vahendeid ei tohi treeningsaalidest välja viia (sh kasutamiseks teises ruumis või kohas);
1.2.4. rikutud ja/või lõhutud vahenditest ja spordiklubi varast kohe teavitama Spordiklubi personali;
1.2.5. hüvitama Spordiklubile ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju;
1.2.6. viibima spordiruumides ainult sisetingimustele vastavates puhastes treeningjalatseid, spordiruumides ei tohi viibida paljajalu (va treeneri loal kui treener viibib koha peal) ega palja ülakehaga;
1.2.7. täitma spordihoone administraatori ja Spordiklubi personali korraldusi ja kohe reageerima nende märkustele. Kõigi esilekerkinud küsimustega pöörduda administraatori poole;
1.2.8. tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja/või võtme. Võtme ja/või kiibi viimine klubi ruumidest välja ei ole lubatud. Võtme ja/või kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
1.2.9. riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume;
1.2.10. suhtuma kaastreenijatesse lugupidavalt ning jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
1.2.11. kinni pidama treening- ja õppetööks ette nähtud spordisaalide ja rajatiste tunniplaanis määratud kasutusaegadest ning kasutama neid ainult sihtotstarbeliselt;
1.2.12. ruumidesse sisenemiseks ja sealt lahkumiseks kasutatama ainult selleks ettenähtud uksi. Evakuatsiooniuste kasutamine on lubatud ainult hädaolukorras. Kaitseandurite rikkumisel tuleb hüvitada tekitatud kahju;
1.2.13. spordihoonesse mitte sisenema koduloomade ja jalgratastega;
1.2.14. viima leitud esemed administraatori kätte. Kaotatud esemeid säilitame ühe kalendrikuu jooksul. Peale kuu möödumist anname asjad heategevuseks või taaskasutuskeskusesse;
1.2.15. täitma üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste kasutajate suhtes;
1.2.16. treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile spordisaali kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et treeninggrupi liikmed ei läheks enne tunniplaanis ettenähtud treeningaega treeningruumi ning vabastaksid treening-ja olmeruumid õigeaegselt;
1.2.17. lahkuma spordihoone ruumidest ja rajatistelt lahtiolekuaja jooksul välja arvatud juhtudel kui Spordiklubi personali ja ürituse korraldaja vahel on saavutatud eraldi kokkulepe;
1.2.18. eriolukordades (nt. häire) järgima spordiklubi personali korraldusi;

1.3. Spordiklubi ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest!

1.4. Spordiklubi ei vastuta kasutaja tervisliku seisundi eest!

1.5. Spordihoones on keelatud:
1.5.1. suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine;
1.5.2. kaasa võetud toidu ja jookide tarbimine (va vesi ja spordijoogid, mis on spetsiaalses spordijoogi pudelis). Keelatud on kaasa tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
1.5.3. toodete ja teenustega kauplemine, kui Spordiklubi ei ole sellist õigust lepinguliselt andnud;
1.5.4. raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine;
1.5.5. filmida ja pildistada, omamata selleks Spordiklubi töötaja luba;
1.5.6. alla 14 aastastel lastel iseseisev treenimine keelatud! Tohivad viibida spordisaalides ja rajatistes ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri kirjalikul loal;
1.5.7. lapsevanema poolt spordisaali kaasa võetud lapse ohutuse ja turvalisuse eest vastutab lapsevanem;
1.5.8. lapsevanema viibimine treeningu ajal spordisaalis välja arvatud juhtudel, kui Spordiklubi treeneri ja lapsevanema vahel on saavutatud eraldi kokkulepe.

1.6. Tartu Ülikooli spordihoone parkla territooriumil parkimine on tasuline ööpäevaringselt tööpäevadel (parkimise korra tingimused on toodud parkla infotahvlil). Kehtestatud korra eirajatele väljastatakse hoiatusi ja/või leppetrahve (mõiste tuleneb Võlaõigusseaduse §158). Hoone peasissekäigu ees on autode peatumine (v.a selleks ettenähtud peatumise tasku) ja parkimine keelatud ning territooriumil liigeldes on kohustus lähtuda EV kehtivast liikluseeskirjast. Sõidukijuhtidele, kes eiravad territooriumi liiklusskeemi vormistatakse leppetrahv.

1.7. paigaldada spordihoonesse ja rajatistele kaubamärke, reklaami, silte, sümboolikat, välja arvatud juhtudel, kui Spordiklubi personali ja ürituse korraldaja vahel on saavutatud eraldi kokkulepe.

 

2. Kergejõustikuhalli kodukord

2.1. Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida õppe-, treeningtöö ning võistluste ajal ainult tribüünil ja/või pealtvaatajatele ettenähtud kohtades;
2.2. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab treeningrühmas osalejatel on sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
2.3. Naelkingades on keelatud viibida väljaspool kergejõustikuhalli tartaankattega ala. Kasutatavate naelkingade naelte pikkus võib olla kuni 6mm.
2.4. Kergejõustikuhalli hüppe- ja heitesektoreid on lubatud kasutada ainult vastava spordiala võistlusteks või praktilise õppe-, treeningtöö läbiviimiseks eelneva broneeringu alusel ruumide koordinaatori juures.
2.5. Kergejõustikuhallis on keelatud ristisuunalised liikumised üle jooksu- ja hüpperadade; kiirusharjutusi võib teha stardist finiši suunas.
2.6. 200m ringi võib kasutada ainult treening ja võistlustegevuseks.
2.7. Soojendus- või lõdvestusjooksuks kasutada väljaspool 200m ringi olevat jooksurada.
2.8. Treeningtegevusel kasutada 60m strartide harjutamiseks ettenähud märgistatud joont.
2.9. Peale kaugus- ja kolmikhüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ja kastile kate peale tõmmata ning ümbrus korrastada.
2.10. Kõrgus-ja teivashüppe paiku tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Kõrgus- ja teivashüppemattidele tuleb pärast kasutamist kate peale tõmmata (katte olemasolul).
2.11. Teivashüppe teivastel tuleb kasutada kas originaalset plastikust või kummist otsikut, mis ei määri tartaankatet, selle puudumisel on kasutaja kohustatud katma selle tartaankatet mittemääriva otsikuga.
2.12. Heiteharjutusi võib sooritada ainult kuulitõukesektoris, heitenurgas või vastu topispalli seina, tagades ohutusnõuetest kinnipidamise nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes.
2.13. Heiteharjutusi (sealjuures odavise) ei tohi sooritada naelkingades.
2.14. Talgi kasutamine on lubatud ainult spetsiaalse anuma olemasolul. Talgi sattumisel tartaanile, tuleb see koheselt eemaldada.
2.15. Harjutuse sooritaja peab tagama ohutuse treeningsektoris ja sellega piirneval alal.
2.16. Topispallidega harjutuste sooritamine kergejõustikuareenil on keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on eelnevalt broneeritud vastav aeg ning sellega ei segata kaastreenijate tegevust.
2.17. Võimlemiseks ja venitusharjutuste sooritamiseks ei tohi kasutada jooksuringi turvabarjääri ja soojenduse läbiviimine ei tohi takistada teisi kergejõustikuhalli kasutajaid.
2.18. Treeningu lõppedes tuleb korrastada treeningpaik.
2.19. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab kasutaja, õppe – treeningtöö läbiviija või võistluste korraldaja. Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud.
2.20. Peale õppe-, treeningtöö või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar oma kohale tagasi asetada.
2.21. Valgusliidri ja elektroonilise treeningsüsteemi kasutamine toimub eelneva broneerimise alusel ruumide koordinaatori juures.
2.22. Kergejõustikuhallis toimuvate võistluste ajal treeningute läbiviimine lepitakse eelnevalt kokku võistluse korraldajaga ja/või ruumide koordinaatoriga.

 

3. Kergejõustikuhalli jõutõstepaiga kodukord

3.1. Jõutõstepaigas oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja tõstepaiga kasutaja.
3.2. Jõutõstepaiga kasutaja kohustub:
3.2.1. kasutama jõutõstepaika ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
3.2.2. kandma sisetingimustele vastavaid puhtaid treeningjalatseid;
3.2.3. maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib ta kahjustada enda tervist või tõstepaika;
3.2.4. asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;
3.2.5. treeningu järel puhastama treening- ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
3.2.6. kasutama jõutõstepaigas olevaid treeningvahendeid ainult jõutõstepaigas.
3.2.7. alla 14 aastastel lastel iseseisev treenimine keelatud! Tohivad treenida ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri kirjalikul loal.

 

4. Jõusaalide kodukord

4.1. Jõu- ja tõstesaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja jõusaali kasutaja.
4.2. Jõu- ja tõstesaali kasutaja kohustub:
4.2.1. kasutama jõu- ja tõstesaali ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
4.2.2. kandma saalis puhtaid sisetingimustele vastavaid treeningjalatseid;
4.2.3. kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega ja vajadusel kasutamise kokku leppima selle senise kasutajaga. Kardioseadmete maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 30 minutit;
4.2.4. maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib ta kahjustada enda tervist või saali sisustust;
4.2.5. viima kasutatud inventari treeningu lõppedes selleks ette nähtud kohta;
4.2.6. asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;
4.2.7. treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.

4.3. Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel fitnessijuhiga.
4.4. alla 14 aastastel lastel iseseisev treenimine keelatud! Tohivad treenida ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri kirjalikul loal.

 

5. Fitnessiklubi suure saali kodukord

5.1. Fitnessiklubi suure saali kasutaja kohustub:
5.1.1. kasutama saali ainult sihtotstarbelise treeningu ja/või õppetöö eesmärgil ning juhendaja ja/või treeneri juuresolekul;
5.1.2. kinni pidama treeningaegadest. Treeneril on õigus keelduda klienti hilinemise korral tundi lubamast;
5.1.3. esitama treeningus osalemiseks tundi registreerimist tõendava tšeki, mis väljastatakse administraatori poolt;
5.1.4. treeningu järel puhastama kasutatud vahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga või kasutama treeningul puhast isiklikku käterätikut;

5.2. Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
5.3. Inventari välja viimine saalist ilma spordiklubi personali nõusolekuta on keelatud!
5.4. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.
5.5. Kasutaja on kohustatud kasutama saali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele fitnessijuhi ja/või helitehniku poolt.

 

6. Poksisaali kodukord

6.1. Poksisaali kasutaja kohustub:
6.1.1. kasutama ainult sihtotstarbelise treeningu ja/või õppetöö eesmärgil ning juhendaja ja/või treeneri juuresolekul;
6.1.2. lööma poksikotte ainult koti liikumissuunas;
6.1.3. kohe koristama verejooksu tagajärjed.

6.2. Poksisaalis on keelatud:
6.2.1. jalgadega poksikottide löömine;
6.2.2. maha sülitamine, selleks kasutada süljekausse;
6.2.3. jõusaali minek läbi evakuatsiooniukse (klaasuks jõusaali ja poksisaali vahel).
6.2.4. nööridele toetumine poksiringis;

6.4. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.
6.5. kasutada võistlusinventari õppe-ja treeningtegevusel.
6.6. Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad sisetingimustele vastavad treeningajatsid.

 

7. Ergomeetrite saali kodukord

7.1. Sõudeergomeetrite kasutaja kohustub:
7.1.1. kasutama sõudeergomeetreid ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
7.1.2. kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;
7.1.3. treeningu järel puhastama ergomeetrid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.

7.2. Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sisetingimustele vastavad puhtad treeningjaltsid.
7.3. Sõudeergomeetrite liigutamine ja teisaldamine on keelatud!
7.4. Sõudeergomeetrite kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või kasutaja.

 

8. Fitnessiklubi väiksese saali (lauatennisesaali) kodukord

8.1. Saali kasutaja kohustub:
8.1.1. kasutatud rühmatreeningute vahendid viima tagasi oma kohale;
8.1.2. kasutatud lauatennise lauad treeningu lõppedes kokku panema ja viima saali tagumisse nurka;
8.1.3. kasutatud matid puhastama selleks ette nähtud vahendiga;
8.1.4. kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid;
8.1.5. esitama treeningus osalemiseks tundi registreerimist tõendava tšeki, mis väljastatakse administraatori poolt.

8.2. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või kasutaja;
8.3. Inventari välja viimine saalist ilma Spordiklubi personali nõusolekuta on keelatud!
8.4. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.
8.5. Kasutaja on kohustatud kasutama saali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele fitnessijuhi ja/või helitehniku poolt.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga