Kergejõustikuhalli kodukord

ÜLDINE KODUKORD

1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja esitab administraatorile:
1.1. spordiklubi klubikaardi;
1.2. spordikooli õpilaspileti;
1.3.  informatsiooni ruumi kasutamise aluse kohta;
1.4.  ostab administraatorilt ühekordse pääsme.

2. Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
2.1. kiibi, mille abil saab liikuda turnikeedest ja ustest;
2.2. rõivistu kapi võtme.

3. Kasutaja kohustub:
3.1.  viibima spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites;
3.2.  kinni pidama treening- ja õppetöö läbiviimise aegadest;
3.3.  tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja võtme;
3.4.  võtme ja kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
3.5.  hoidma kõikides spordihoone ruumides ja territooriumil puhtust ja korda;
3.6.  riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume.

4. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud.
5. Valveta jäetud isiklike esemete eest spordiklubi ei vastuta.
6. Jalgrataste ja lemmikloomadega on spordihoonesse sisenemine keelatud.

KERGEJÕUSTIKUHALLI KODUKORD

1. Kergejõustikuhalli kasutamise üldnõuded
1.1.  Kergejõustikuhalli kasutaja peab täitma  spordihoone administraatori ja halli  töötaja korraldusi ja koheselt  reageerima nende märkustele;
1.2. Kergejõustikuhalli sisenemiseks ja sealt lahkumiseks kasutatakse ainult selleks ettenähtud uksi. Evakuatsiooniuste kasutamisel ja kaitseandurite rikkumisel tuleb hüvitada tekitatud kahju;
1.3. Kergejõustikuhalli tartaankattega alal viibides peab kasutajal olema puhtad sportlikud vahetusjalanõud;
1.4. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel tema treeningrühmas  osalejatel on sportlikud puhtad vahetusjalanõud;
1.5. Toidu (sh närimiskumm) ja gaseeritud või kleepuvate jookidega sisenemine kergejõustikuhalli  on keelatud;
1.6. Kergejõustikuhallis on keelatud ristisuunalised liikumised üle jooksu- ja hüpperadade;
1.7. Naelkingades on keelatud viibida väljaspool kergejõustikuhalli tartaankattega ala. Kasutatavate naelkingade naelte pikkus võib olla kuni  6mm;
1.8. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevusega ei segataks kergejõustikuhallis toimuvaid teiste sportlaste ja treeningrühmade treeninguid;
1.9. Võistluste ajal treeninguid ei toimu. Erandjuhtudel lepitakse treeningute läbiviimine võistluste ajal kokku võistluse korraldajaga;
1.10. Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida treening – õppetöö ja võistluste ajal ainult tribüünil;
1.11. Kergejõustikuhallis paikneva ronimisseina territooriumil viibimine on keelatud.

2. Kergejõustikuhalli treeningpaikade kasutamine
2.1. Kergejõustikuhalli hüppe- ja heitesektoreid on lubatud kasutada vaid vastava spordiala võistlusteks või praktilise õppe-, treeningtöö läbiviimiseks eelneva broneeringu alusel;
2.2. Treeningu lõppedes tuleb korrastada treeningpaik;
2.3. Peale kaugus- ja kolmikhüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ja kastile kate peale tõmmata.;
2.4. Kõrgus- ja teivashüppemattidele tuleb pärast kasutamist kate peale tõmmata;
2.5. Teivashüppe teivastel kasutatakse kas originaalset plastikust või kummist otsikut, mis ei määri tartaankatet, või selle puudumisel on kasutaja kohustatud katma selle tartaankatet mittemääriva otsikuga;
2.6. Teivashüppe treeningute sooritamisel on kohustulik kasutada äratõuke alal matti;
2.7. Heiteharjutusi, võib sooritada ainult kuulitõukesektoris, heitenurgas või vastu  topispalli seina;
2.8. Heiteharjutusi (sealjuures odavise) ei tohi sooritada naelkingades;
2.9.  Harjutuse sooritaja peab tagama ohutuse treeningsektoris ja sellega piirneval alal;
2.10. Topispallidega harjutustuste sooritamine kergejõustikuareenil on rangelt keelatud;
2.11.  Võimaluse korral, mitte kasutada 200m ringi siserada treeningute läbiviimiseks;
2.12. 60m stardipaika saab kasutada treeningute läbiviimiseks ainult eelneva broneeringu ja  halli  töötaja loal;
2.13. Soojendust tehakse väljaspool peaareeni, st. väljaspool 200m ringi. Võimlemiseks ja venitusharjutuste sooritamiseks ei tohi kasutada jooksuringi turvabarjääri;
2.14. Soojenduse läbiviimine ei tohi takistada soojendusraja kasutajaid;
2.15. Soojendus- ja lõdvestusjooksuks kasutatakse ainult selleks ettenähtud jooksurada väljaspool võistlusradasid;

3. Kergejõustikuhalli inventari kasutamine
3.1. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab kasutaja, õppe – treeningtöö läbiviija või võistluste korraldaja. Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud;
3.2. Peale õppe – treeningtöö või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar oma kohale tagasi asetada;
3.3. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt spordiklubi töötajale, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga;
3.4. Valgusliidri ja elektroonilise treeningsüsteemi kasutamine toimub eelneva broneerimise alusel;
3.5. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
3.5.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
3.5.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
3.5.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
3.5.4. süüdlase mitteleidmisel eemaldatakse kogu treeningrühm treeningtööst kergejõustikuhallis;
3.5.5. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.

4. Kõigi esilekerkinud küsimustega palume pöörduda halli töötaja poole.